Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

prevádzkovateľa internetového obchodu designer-shop.sk

Predávajúci: DESIGNER- UM s.r.o

So sídlom: Vlčanská 23, Šaľa 92701

IČO: 36 552 208

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka č 16329T

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.designer-shop.sk.

Tel. kontakt: 0903 247 967

Kontaktná mailová adresa: marcekova@designer-um.sk

Orgán dozoru:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034

fax č.: 037/7720 024

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

Všeobecné ustanovenia

Zákazník je povinný si tovar prekontrolovať do 24hodín/1deň pracovný/ od doručenia kuriérskou spoločnosťou, v prípade poškodenia je nutné kontaktovať dodávateľa aj podať reklamáciu kuriérskej spoločnosti. V prípade ,že tak spotrebiteľ- zákazník neurobí reklamácia poškodeného tovaru nebude uznaná.

1.1. Tieto obchodné podmienky ( ďalej ako „obchodné podmienky“) spoločnosti DESIGNER-UM s.r.o. so sídlom Vlčanská 23, Šaľa 92701, IČO:36552208, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka č.:16329T(„ďalej ako predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese http://www.designer-shop.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania kúpna zmluva, ak nebola dojednaná samostatne medzi podnikateľskými subjektmi, sa riadi platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3. V prípade, že predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.4. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

1.5. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.6. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode www.designer-shop.sk. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.designer-shop.sk

Cenové podmienky

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.2. Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu. Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

2.3. Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Jednotlivé akcie ponúkané predávajúcim nie je možné kombinovať.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené www.designer-shop.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho-spotrebiteľa platné dňom ich uverejnenia na www.designer-shop.sk.Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru. (Platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).

Platobné podmienky 

3.1. Kupujúci-spotrebiteľ za tovar a náklady na doručenie zaplatí v € (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

3.2. Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie( ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci-spotrebiteľ predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

-v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese: Vlčanská 23, Šaľa 92701 je zdarma;
-v hotovosti na dobierku, kupujúci-spotrebiteľ za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne pracovníkovi kuriérskej služby alebo pošty), je cena za doručenie10,16eur
-bezhotovostným prevodom cez IB na účet predávajúceho č 2629062830/1100, IBAN: SK36 1100 0000 0026 2906 2830 (ďalej ako „účet predávajúceho“), je cena za doručenie 8,50€;

3.3. Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci-spotrebiteľ prostredníctvom e-mailu, ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky, resp. zálohovej faktúry).

3.4. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.5. V prípade platby v hotovosti a v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.6. Predávajúci požaduje od kupujúceho - spotrebiteľa zálohu pri objednávke presahujúcej sumu bez nákladov na doručenie vo výške 150 €, zálohu je potrebné uhradiť na číslo účtu:2629062830/1100, IBAN:SK36 1100 0000 0026 2906 2830 do 3 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

3.7. Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného bude kupujúci - spotrebiteľ informovaný e-mailom.

3.8. V prípade zásielky nad 5kg je výška poštovného počítaná individuálne. O potrebe úhrady dodatočných nákladov na doručenie je kupujúci-spotrebiteľ informovaný za účelom odsúhlasenia zmeny poštovného.

3.9. Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad(faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH a nákladov na doručenie dostane kupujúci-spotrebiteľ spolu s doručenou zásielkou alebo e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 4.1. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu - spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

4.2. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho - spotrebiteľa v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, ale je podmienené potvrdením súhlasu s Obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov kupujúceho- spotrebiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4.3. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar.

4.4. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.

4.5. Kupujúci zachováva mlčanlivosť o informáciách, ktoré mu umožňujú prístup k jeho zákazníckemu účtu.

4.6. Kupujúci berie na vedomie, že jeho zákaznícky účet nemusí byť nepretržite dostupný , a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

4.7. Údaje pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo. Údaje v zákazníckom účte kupujúci pri akejkoľvek zmene aktualizuje.

4.8. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

4.9. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

-objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
-spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4.10. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných  systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

4.11. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

-ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail,
-ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo 

4.12. Pred odoslaním objednávky v elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci - spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu www.designer-shop.sk Kupujúci-spotrebiteľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu / stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla “objednávka s povinnosťou platby“, sa táto stáva pre kupujúceho-spotrebiteľa záväznou. Kupujúci - spotrebiteľ potvrdzuje, že stlačením tlačidla “odoslať objednávku s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.13. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré vo svojej objednávke udal. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ objednávka s povinnosťou platby “. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4.14. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná predávajúcim.

4.15. Automatické oznámenie o prijatí objednávky v elektronickom systéme predávajúceho, nie je potvrdením objednávky. Objednávka s textom : „potvrdenie doručenia objednávky“, stav "ČAKÁ NA VYBAVENIE“, „objednávka prijatá“). Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho-spotrebiteľa informáciu o potvrdení/ akceptácii objednávky vo forme e-mailovej správy s textom „OBJEDNÁVKA POTVRDENÁ“, „akceptácia objednávky“. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim.

4.16. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie, potvrdenia objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu-spotrebiteľovi. Pri telefonickej objednávke je kúpna zmluva uzavretá ústne, s akceptáciou obchodných podmienok prevádzkovateľa, s ktorými bol pred uzatvorením návrhu kúpnej zmluvy spotrebiteľ oboznámený, písomné potvrdenie kúpnej zmluvy pri telefonickej objednávke je doručené najneskôr v deň dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

4.17. Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru z podnetu predávajúceho, je uzavretá, keď je vyjadrenie súhlasu spotrebiteľa s obsahom návrhu v písomnej forme doručené predávajúcemu.

4.18. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky( napríklad písomne či telefonicky).

4.19. Kupujúci - spotrebiteľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady kupujúceho - spotrebiteľa spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov( náklady na telefonické rozhovory, internetové pripojenie) si kupujúci - spotrebiteľ hradí sám, tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Dodacie podmienky

1.1. Tovar (služba), ktorý je skladom u predávajúceho odosielame ihneď a doručujeme ho maximálne do 5 dní. Tovar, ktorý je skladom u našich dodávateľov doručujeme maximálne do 30 pracovných dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku alebo jej časť) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu - spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim - spotrebiteľom nedohodne na náhradnom plnení.

5.2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho - spotrebiteľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom stornovať objednávku.

5.4. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim - spotrebiteľom vrátiť uhradenú platbu (za nedodaný tovar a náklady na doručenie) kupujúcemu - spotrebiteľovi v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa Zákon č. 102/2014 Z. z.

7.1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. (bezplatne stornovať objednávku) alebo jej časť aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, faxom alebo listovou zásielkou.

7.2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči , ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákon č. 102/2014 Z. z

7.3. Spotrebiteľ má právo v rámci 14 dňovej lehoty po prevzatí, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

-tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
-dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
-na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.5. Odstúpenie od zmluvy( jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúceho jeho vôľu odstúpiť od zmluvy) musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok a zaslať ho predávajúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

7.6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1, ods. 2 a ods.3 Zákona 102/2014 Z.z.

7.7. Právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

7.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok by malo obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho-spotrebiteľa: meno, adresu, číslo faktúry alebo pokladničného bloku, ak viete číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

7.9. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi poskytnúť formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku (Príloha č. 1).

7.10. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu a pod., podľa možnosti v originálnom obale

-zaslať späť(poštou, kuriérskou spoločnosťou ) na adresu: DESIGNER-UM s.r.o., Vlčanská 23, Šaľa 927001 (Odporúčame odosielanú zásielku poistiť do výšky hodnoty tovaru. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.)
-alebo ho odovzdať osobne predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese Vlčanská 23, Śaľa 92701

7.11. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 odsekov 1,2,3 Zákona č. 102/2014 Z.z.

7.12. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 Z.z.. Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

7.13. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči spotrebiteľovi nárok:

-na preplatenie zníženia hodnoty tovaru v skutočnej výške, o ktorú sa znížila hodnota tovaru(predávajúci o tejto skutočnosti spotrebiteľa informuje) alebo
-na náhradu nákladov vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu;( o výške nákladov bude spotrebiteľ informovaný).

7.14. Spotrebiteľ je povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. Podľa § 443 Občianskeho zákonníka sa pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase poškodenia.

7.15. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

7.16. Spotrebiteľ má povinnosť s odstúpením od zmluvy vrátiť predávajúcemu poskytnuté plnenia. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na náhradu nákladov s tým spojených. (Spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť aj darček).

7.17. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona 102/2014 Z.z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

7.18. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a to aj v prípade odstúpenia od doplnkovej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy vrátane doplnkovej zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.19. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z..

7.20.Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.    Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby.

7.21. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

7.22. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.23. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014 Z.z.

7.24. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Spotrebiteľovi v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

7.25. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 §9 Zákona 102/2014 Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.26. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.27. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1 § 9 zákona č. 102/2014 Z.z.

7.28. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7.29. V prípade, ak spotrebiteľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa týchto Obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a v takomto prípade predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujú cemu.

Záručné podmienky a záručná doba

8.1. Na dodávaný nový tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

8.2. Ak ide o použitú vec je záručná doba 12 mesiacov. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.3. Na vybrané druhy tovaru môže byť poskytnutá aj dlhšia záručná doba, táto je vyznačená v záručnom liste aj s podmienkami a rozsahom tejto záruky.

8.4. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci spotrebiteľom. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci-spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

8.5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

8.6. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu-spotrebiteľovi priložená faktúra (daňový doklad), ak to povaha veci vyžaduje je priložený návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

8.7. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

8.8. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Reklamácie

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim-spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi Reklamačným poriadkom, ktorý je umiestnený na stránkestránke www.designer-shop.sk v sekcii Reklamačný poriadok (pre postup pri reklamácii pozri aj „reklamácie a záruka") a je súčasťou týchto obchodných podmienok. Reklamáciu je možné uplatniť:

-v sídle predávajúceho, na adrese: Vlčanská 23, Šaľa 92701,
alebo prostredníctvom zmluvných servisných partnerov, ktorí sú uvedení v záručnom liste.

9.2. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru maximálne do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

10.1. Kupujúci-spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

10.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho-spotrebiteľa v čase, keď kupujúci-spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim-spotrebiteľom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu-spotrebiteľovi nakladať s tovarom a kupujúci-spotrebiteľ tovar neprevezme.

Ochrana osobných údajov

11.1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.designer-shop.sk prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej len „ZoOOU“).

11.2. Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom č. 122/2013 ZoOOU spracúva osobné údaje zákazníkov-spotrebiteľov za účelom:

11.2.1. spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v elektronickom obchode www.designer-shop.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis spotrebiteľa.

11.2.2. marketingu a to formou:

-zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach elektronického obchodu ...... v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
-účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach elektronického obchodu www.designer-shop.sk alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

11.3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na účely marketingu osobitne a zabezpečí, aby sa takto získané osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

11.4. Osobné údaje kupujúceho, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky, musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

11.5. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásiť sa.

11.6. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 ZnOOÚ predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

11.7. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
-účel spracúvania osobných údajov,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
-identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
-identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov.
-opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
-likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

11.9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11.10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov

11.11. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

11.12. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

11.13. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

-Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3215/B


11.14. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Registrácia informačného systému osobných údajov s názvom Eshop, reg. číslo  IS 2292 

Právo spotrebiteľa riešiť spory pomocou alternatívneho riešenia sporov ARS

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm – See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.NKRPGOzD.dpuf

Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky uverejnené na www.designer-shop.sk nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu-spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

12.4. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.5. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona 102/2014 Z.z. medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

V Šali, 25.11.2015

Príloha: odstupenie-od-zmluvy-designer-um